Tuesday, 29 November 2022

4 เมืองหลวงในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

21 Sep 2022
59

4 เมืองหลวงในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีการย้ายเมืองหลวงหลายต่อหลายครั้ง ในบทความนี้ CUPO จะเล่าถึงประวัติโดยคร่าวๆของเมืองเหล่านี้ที่เคยเป็นเมืองหลวงรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองรวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของเมืองต่างๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

1.โอซาก้า

ในยุคศตวรรษที่ห้า โอซาก้ามีฐานะเป็นเมืองท่าของญี่ปุ่นเพราะเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน จึงมีพ่อค้าและนักเดินทางมากมายเดินทางสัญจรไปทั้งในประเทศและนอกประเทศ เรียกได้ว่าในสมัยโบราณเมืองโอซก้าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองในปีหกร้อยสี่สิบห้า จักรพรรดิโคโตกุทรงย้ายเมืองหลวงจากนรามาที่โอซาก้ามีฐานะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและได้มีการสร้างพระราชวังนานิวะโนะมิยะ

โอซาก้า

แต่ก็ยังไม่ใช่เมืองหลวงของญี่ปุ่นอย่างถาวรเพราะหลังจากนี้ได้มีการย้ายเมืองหลวงอีกหลายครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงอีกต่อไปแล้ว แต่โอซก้าก็ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตลอดจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าโอซาก้าคือเมืองหลวงอันดับสองของญี่ปุ่นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของโอซาก้าวัดชิเทนโน ซึ่งเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกในญี่ปุ่นมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ห้า

โอซาก้า

ซึ่งเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่นในปีห้าร้อยเก้าสิบสาม เจ้าชายโชโดคุได้ทรงดําเนินการสร้างวัดชิเทโนขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันวัดชิเทนโนได้มีอายุประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้ว เกล็ดเล็กเกร็ดน้อยของโอซาก้าในอดีตโอซาก้ามีชื่อว่า นานิวะ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโอซาก้ามีความหมายว่าเนินเขาใหญ่

2.นารา

ในอดีตญี่ปุ่นได้มีการย้ายเมืองหลวงถึงหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเมืองนารา เกียวโต โอซาก้า ในปีเจ็ดร้อยสิบ จักรพรรดิเก็มเมทรงสถาปนาเมืองหลวงถาวรแห่งแรกที่นารา ซึ่งในยุคนั้นยังใช้ชื่อว่า เฮโจเคียว โดยได้สร้างเลียนแบบเมืองฉางอานประเทศจีนปัจจุบันนั้นชื่อว่าเมืองซีอาน

นารา

ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนในยุคนั้นญี่ปุ่นในยุคนั้นได้รับวัฒนธรรมต่างๆมาจากจีนและพระพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก สถาปัตยกรรมในเมืองนาราส่วนใหญ่จึงเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาและมีรูปแบบคล้ายกับสถาปัตยกรรมจากจีน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนรา วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเจ้าชายโชโทกุได้ทรงดําเนินการสร้างวัดโฮริวจิขึ้นในปีหกร้อยเจ็ด วัดโฮริวจิเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังเรียกได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของนารา ศาลเจ้าคาสุกะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในนารา

นารา

มีตํานานเล่าว่าเทพเจ้าทาเคมิคาจิชิ ซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ที่ศาลเจ้าคาสิมะได้ขี่กวางมายังศาลเจ้าคาสุกะที่เมืองนารา กวางที่เทพเจ้าขี่มาได้ออกลูกออกหลานมากมายชาวญี่ปุ่นจึงเชื่อว่ากวางเป็นผู้รับใช้เทพเจ้ากวางจึงกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองนารา

3.เกียวโต

ในเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ตรงกับยุคเฮอันจักรพรรดิคัมมุ ทรงย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองเกียวโตซึ่งในยุคนั้นใช้ชื่อว่า เฮอันคียว เกียวโตมีฐานะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี แม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ปัจจุบันเกียวโตก็ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเกียวโต มักจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

เกียวโต

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกียวโตศาลเจ้าฟุชิมิอินาริอยู่ที่ตําบลฟูจิมิเป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงในเมืองเกียวโตเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นประมาณปีเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ในช่วงก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เกียวโตศาลเจ้าฟุชิมิอินาริมีลักษณะเป็นเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่เรียงตัวยาวกว่าสี่กิโลเมตรตามแนวเชิงเขาอินาริ

เกียวโต

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของเกียวโต ในอดีตเกียวโตมีชื่อว่าเกียวโนะมิยาโกะ แต่ในศตวรรษที่สิบเอ็ดก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเกียวโตซึ่งมีความหมายว่าเมืองหลวง

4.โตเกียว

แน่นอนว่าทุกคนจะต้องรู้จักโตเกียวในฐานะเมืองหลวงของญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมโตเกียวเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ชื่อว่าเอโดะ ในปีหนึ่งพันหกร้อยสามโทคุกกาวะอิเอยาสุได้หยุดครองอํานาจและสถาปนาตนเองเป็นโชกุน และได้สถาปนาเอโดะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น แม้ว่าในความเป็นจริงอํานาจที่แท้จริงยังอยู่ที่สมเด็จพระจักรพรรดิ ซึ่งประทับอยู่ในเมืองเกียวโตยังคงเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ

โตเกียว

จนกระทั่งในปีหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดการปฏิรูปเมจิทําได้สําเร็จทําให้อํานาจที่แท้จริงกลับมาที่สมเด็จพระจักรพรรดินั่นจึงเป็นจุดสิ้นสุดของยุคเอโดะและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเมจิกจักรพรรดิได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมาอยู่ที่เอโดะ และเปลี่ยนชื่อจากเอโดะกลายเป็นโตเกียวในยุคเมจิ ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมากมายและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยมากขึ้น ในปัจจุบันโตเกียวจึงเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในมหาอํานาจเศรษฐกิจของโลกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของโตเกียว

โตเกียว

วัดเซนโซจิหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดอาซากุซะเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเขตอาซากุซะเมืองโตเกียว สร้างขึ้นในปีหกร้อยยี่สิบแปดและเสร็จสมบูรณ์ในปีหกร้อยสี่สิบห้าเรียกได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นคือ โตเกียวสกายทรี ซึ่งเป็นหอกระจายคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ละยังได้รับการบันทึกจาก Guinness Book ว่า เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงอยู่ที่หกร้อยสามสิบสี่เมตร

เป็นยังไงกันบ้างครับ CUPOเชื่อว่าทุกคนคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากบทความไม่มากก็น้อย

สนับสนุนการจัดทำโดย ufacash


sixteen + 8 =