Wednesday, 10 April 2024

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2

04 Feb 2023
183
การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2 ราชวงศ์ฉิน (Qin Dynasty) คือราชวงศ์แรกที่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจักรวรรดิได้สำเร็จ และได้ขยายอำนาจให้จีนมีเขตแดนที่กว้างใหญ่ขึ้น จากความพยายามเริ่มต้นเมื่อ 230 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่ผู้นำของราชวงศ์ฉินได้ยุติอำนาจของราชวงศ์โจว (Zhou Dynasty) และพิชิตรัฐทั้ง 6 แห่งได้สำเร็จ ..ถึงแม้ราชวงศ์ฉินจะทำการปกครองด้วยระยะเวลาเพียง 15 ปีก็ตาม แต่ราชวงศ์ฉินก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรม ที่ส่งต่อไปยังราชวงศ์อื่นๆ ที่ตามมา ในวันนี้ cupo ขอนำผู้อ่านไปพบกับ “การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2”

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชวงศ์ฉิน

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2 จิ๋นซีฮ่องเต้ทําหน้าที่ของเขาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรวบรวมผู้คนที่เขาพิชิตได้สําเร็จให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั่วทั้งอาณาเขตอันกว้างใหญ่ ซึ่งกลายเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมและภาษาต่างๆมากมาย ผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งจากการพิชิตของราชวงค์ฉินก็คือ การกําหนดมาตรฐานของตัวเขียนที่ไม่ใช่ตัวอักษรจีนมาแทนที่ตัวเขียนต้นฉบับก่อนหน้านี้ตัวเขียนนี้ถูกทําให้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถเขียนได้เร็วขึ้นและมีประโยชน์สําหรับการบันทึก การมีตัวเขียนใหม่นี้ทําให้บางส่วนของจักรวรรดิที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกัน สามารถสื่อสารกันได้และนําไปสู่การก่อตั้งสถาบันการศึกษาของจักรวรรดิ เพื่อดูแลความรู้ที่ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ราชวงศ์ฉินยังได้กําหนดมาตรฐานการวัดน้ำหนักและตาชั่ง การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2 ด้วยการหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และส่งไปยังรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจะคอยกําหนดมาตรฐานให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อลดความซับซ้อนทางการค้าและการพาณิชย์ทั่วทั้งจักรวรรดิ ด้วยเหตุนี้เหรียญทองแดงจึงถูกสร้างขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับค่าเงินทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยความก้าวหน้าของราชวงศ์ฉินเหล่านี้จึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่รัฐสงครามต่างๆในประเทศจีนได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและอันที่จริงชื่อของประเทศจีนนั้นก็มาจากคําว่าฉิน ซึ่งถูกนําไปเขียนว่าในตําราตะวันตกมาก่อนหน้านี้แล้ว

กำแพงเมืองจีน

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2 ราชวงศ์ฉินเป็นที่รู้จักกันสําหรับความมหัศจรรย์ทางด้านวิศวกรรม สิ่งนี้ยังรวมถึงระบบถนนที่ซับซ้อนมากกว่าสี่ร้อยไมล์และทางหลวงซึ่งขยายกว้างประมาณห้าร้อยไมล์ตามแนวเขาจิวูและเป็นทางเดินสําหรับขนส่งวัสดุสําหรับใช้สร้างกําแพงเมืองจีนนั่นเอง เมิ่งเถียงเป็นนักประดิษฐ์และขุนพลชาวจีนของราชวงศ์ฉินเป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและคนงานกว่าสามแสนชีวิต ที่ถูกนําตัวไปทํางานก่อสร้างกําแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่

สุสานและกองทัพดินเผา

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2 สําหรับการสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจิ๋นซีฮ่องเต้ก็คือการส่งคนงานกว่าเจ็ดแสนคน เพื่อทําการสร้างอาคารใต้ดินที่เชิงเขาหลีซานใช้เป็นหลุมฝังศพของเขาเอง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สถานที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองใต้ดิน ที่ซึ่งเชื่อว่าจิ๋นซีฮ่องเต้จะปกครองได้ในชีวิตหลังความตาย โดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด ห้องโถง อาคารบริหาร ประติมากรรมสัมฤทธิ์ ส่วนของข้าราชการหรือแม้แต่บ่อปลา และแม่น้ำอีกด้วย ห่างออกไปเพียงไม่ถึงไมล์ในเขตนอกประตูฝั่งตะวันออกของเมืองใต้ดินแห่งนี้ ทางด้านจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้ทําการสร้างกองทัพที่เป็นรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงขึ้นมา นักรบดินเผาเหล่านี้มีจํานวนมากถึงเกือบแปดพันคนและม้าดินเผาจํานวนหกร้อยตัว รวมถึงรถม้าศึกคอกม้าและสิ่งประดิษฐ์อื่นอื่นอีกมากมาย

How Did the First Emperor of the Qin Dynasty Overcome Deadly Obstacles?

The first Emperor of the Qin Dynasty showcased his resourcefulness by overcoming deadly obstacles that arose in his path. Determined to establish an all-encompassing empire, he devised strategies to neutralize harmful poisons that transform lives. Through intelligence and perseverance, he surmounted these challenges, leaving behind a legacy of triumph and resilience.

อวสานราชวงศ์ฉิน

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2 จิ๋นซีฮ่องเต้เสียชีวิตลงเมื่อสองร้อยสิบปีก่อนคริสต์ศักราช ในขณะที่กําลังท่องเที่ยวภาคตะวันออกของจีนอยู่ จึงทําให้เจ้าหน้าที่ๆเดินทางไปกับเขาต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อปกปิดกลิ่นเหม็นของศพ ทหารจึงต้องเติมเกวียนด้วยปลาจํานวนสิบเกวียนไปพร้อมกับร่างของเขาด้วย นอกจากนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของราชสํานักยังทําการปลอมจดหมายที่ส่งจากจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งส่งถึงฝูซูซึ่งเป็นลูกชายคนโต ข้อความในจดหมายคือการสั่งให้เขาฆ่าตัวตาย สิ่งนี้ทําไปก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดตั้งลูกชายคนเล็กของจิ๋นซีฮ่องเต้ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ได้ ในเวลาสองปีจักรวรรดิส่วนใหญ่ได้ทําการก่อกบฏต่อจักรพรรดิองค์ใหม่ ทําให้เกิดบรรยากาศของการจลาจลอย่างต่อเนื่อง ขุนพลเซี่ยงอวี่ เขาสามารถเอาชนะกองทัพฉินในสนามรบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ประหารชีวิตจักรพรรดิทําลายเมืองหลวงและแบ่งอาณาจักรออกเป็นสิบแปดรัฐด้วยกัน ทั้งด้านหลิว ปัง ผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจให้ปกครองหุบเขาแม่น้ำฮั่นก็ได้ลุกขึ้นสู้กับกษัตริย์ท้องถิ่นคนอื่นๆอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงทําการก่อจลาจลต่อขุนพลเซี่ยงอวี่เป็นเวลาสามปี จนในที่สุดเมื่อสองร้อยสองปีก่อนคริสต์ศักราช ขุนพลเซี่ยงอวี่ก็ได้ทําการฆ่าตัวตายและทําให้หลิว ปัง ขึ้นรับตําแหน่งจักรพรรดิแห่งราชวงฮั่น โดยการนําเอาระบบและประเพณีของราชวงศ์ฉินมาใช้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป สนับสนุนการจัดทำโดย ufabetwin